Konferencja w Twoim mieście-KUP BILET

Regulamin – KUNKURS

                                                                                                                                         Regulamin konkursu na Facebooku

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest 7INFINITY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Najlepsze hasło reklamowe- wymyśl hasło reklamowe do reklamy graficznej” (zwanego dalej „Konkursem”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook –Vsprint Entuzjaści Marketplace.
 5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 19.09.2023 do 20.09.2023 roku. Termin ten nie obejmuje wydania nagród.
 6. Przystąpienie do Konkursu, określone w §3 Regulaminu, jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 7. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród przewidzianych w Konkursie.
 8. Konkurs jest realizowany przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, z tym zastrzeżeniem, że w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

Uczestnicy Konkursu

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:
 1. działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 2. posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie Konkursu, pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest zamieszczenie pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 19.09.2023 do 20.09.2023 roku.– hasła do reklamy graficznej dotyczącej asortymentu z kategorii: kawy ziarniste.
 2. Zasady tworzenia haseł:
 • unikaj zwrotów: promocja, wyprzedaż, rabat, hit, outlet czy raty 0%, etc.,
 • unikaj jednowyrazowej treści reklamy,
 • nie umieszczaj wyłącznie wielkich liter.
 • nie powtarzaj znaków (!!!, ???, itp.),

 • nie używaj słów niecenzuralnych,

 • hasło nie może być dłuższe niż 35 znaków (znaki interpunkcyjne i stacje też wliczają się w limit).

 1. Spośród komentarzy zamieszczonych pod oznaczonym postem konkursowym zostaną wybrani autorzy najciekawszych haseł, którzy otrzymają od Organizatora nagrody określone szczegółowo w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Każda osoba, która doda do postu konkursowego na profilu Vsprint Entuzjaści Marketplace komentarz spełniający warunki Konkursu, ma szansę otrzymać nagrodę.
 3. Realizacja warunków Konkursu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla Organizatora Konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę na wykorzystywania tego materiału na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 5. Uczestnik oświadcza, że:
 1. nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,
 2. nie przeniósł majątkowych praw autorskich na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z komentarza,
 3. posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań,
 4. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, 
 5. zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie zadania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
 1. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.
 2. Uczestnik może dokonać 1 liczby zgłoszeń do Konkursu.

 

Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 

 1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń Jury wybierze 3 hasła reklamowe  zamieszczone pod postem konkursowym, najciekawiej realizujących zadanie konkursowe.
 2. Jury dokonuje wyboru Laureatów według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 ust. 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 22.09.2023 r. 
 4. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
 5. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Vsprint Entuzjaści Marketplace w formie imienia i nazwiska Laureata lub jego nazwy użytkownika, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody do dnia 22.09.2023 r. po ogłoszeniu wyników Konkursu.

 

Nagrody

 

 1. Nagrody w Konkursie:
 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 2. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 3. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

 

Wydawanie Nagród

 

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail lub prywatnej wiadomości na portalu Facebook wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 ust. 2, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do § 6 ust. 1, Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 4. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania Nagrody.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celach określonych w zdaniu poprzednim. 
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. firmie, która dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów – do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych. 
 4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, w tym w szczególności uniemożliwia odebranie Nagrody oraz uzyskanie odpowiedzi na złożoną reklamację.
 6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie. 
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na profilu Vsprint Entuzjaści Marketplace przy publikacji wyników Konkursu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
 8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych w sposób należyty, odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: dominika@vsprint.pl  W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs hasło reklamowe ”.
 2. Reklamacje przesłane z naruszeniem ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Prawa autorskie

 

 1. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 4. rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
 5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 6. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 8. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
 9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.

 

 • 10 

Postanowienia końcowe

 

 1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie: www.vsprint.pl
 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Allegro

Allegro ADS

Allegro Full Service

Audyt konta

Strategia z Audytem konta

Szkolenie Allegro w Twojej firmie

Pakiet wsparcia dla Sprzedających

Flexi service

eMag

eMAG ADS

eMag Full Service

Strategia z Audytem konta

Szkolenie online eMAG

Szkolenie stacjonarne eMAG

Amazon

Szkolenie Kurs Online

Strategia z Audytem konta

Amazon ADS

Amazon Full Service

Szkolenie stacjonarne Amazon

Kaufland

PIGU

cDiscount