Zwiększ Swoje Zyski na Allegro - SPRAWDŹ

Regulamin – Konferencja Wrocław

REGULAMIN KONFERENCJI we Wrocławiu 

§ 1. Definicje

 1. Konferencja – konferencja we Wrocławiu.
 2. Organizator Konferencji – organizatorem Konferencji jest 7INFINITY.PL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 3A/12, 42-217 Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, KRS: 0000914568, NIP: 5732928023. Spółka ta jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, reprezentowana przez
  Pawła Mielczarka – Prezesa Zarządu.
 3. Prelegent – prelegentem jest osoba, która zobowiązała się do wygłoszenia prelekcji na temat wybrany przez Organizatora lub prelegenta (za uprzednią zgodą Organizatora) podczas Konferencji.
 4. PayU – jest to podmiot obsługujący sprzedaż biletów w imieniu i na rzecz Organizatora prowadzona jest przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 PLN, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495. Spółka ta jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, reprezentowana przez osoby wskazane w KRS.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 7. Strona Internetowa – strona internetowa Konferencji, dostępna pod adresem: https://szkolenieallegro.elms.pl/produkt/bilet-na-konferencje-jeden-to-za-malo-jak-zwiekszyc-sprzedaz-na-marketplaceach733960112/
 8. Uczestnik – uczestnikiem Konferencji jest osoba, która posiada ważny bilet na Konferencję, przypisany do jej danych osobowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłoszenia oraz uczestnictwa w Konferencji we Wrocławiu, która odbędzie się w formie spotkania stacjonarnego w dniu 20 października 2023 roku, w Wrocławiu przy ul. ul. Zaolziańska 2, a także zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje, program Konferencji oraz możliwość rejestracji uczestnictwa znajdują się na Stronie Internetowej Konferencji: https://szkolenieallegro.elms.pl/produkt/bilet-na-konferencje-jeden-to-za-malo-jak-zwiekszyc-sprzedaz-na-marketplaceach733960112/
 3. Składając zgłoszenie i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wszystkich innych warunków uczestnictwa w Konferencji.

§ 3. Charakter Konferencji

 1. Wstęp na Konferencję będą mieli wyłącznie Uczestnicy, Prelegenci oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
 2. Konferencja ma charakter zamknięty i nie podlega ustawie z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616).

§ 4. Zgłoszenie, płatności i dostarczenie biletu

 1. Wstęp na Konferencję jest odpłatny i zależny m.in. od zakupu i okazania ważnego biletu, na którego zakup składa się:
 2. prawidłowe wypełnienie prawidłowego formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej (https://szkolenieallegro.elms.pl/produkt/bilet-na-konferencje-jeden-to-za-malo-jak-zwiekszyc-sprzedaz-na-marketplaceach733960112/) albo wysłanie wiadomości e-mail lub SMS na adres Organizatora (podane na Stronie Internetowej) z danymi (zakres danych podany jest w formularzu zamówienia),
 3. opłacenia zamówienia poprzez dokonanie transakcji na kwotę wskazaną w zamówieniu za pomocą platformy płatniczej PayU albo fakturze wysłanej na wskazany przez podmiot danych adres e-mail.
 4. W przypadku udanej autoryzacji transakcji lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora bilet uprawniający do uczestnictwa w Konferencji zostanie wysłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez osobę, której dotyczy płatność za bilet, w formularzu zamówienia lub wiadomości e-mail, lub SMS.
 5. Wszelkie problemy z opłaceniem zamówienia oraz transakcjami należy zgłaszać do operatora płatniczego, w tym banku płatnika lub PayU.
 6. W razie niemożliwości opłacenia zamówienia poprzez platformę PayU, po uprzednim skierowaniu wiadomości e-mail do Organizatora, osoba ma możliwość dokonania zapłaty za zamówienie poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w wiadomości e-mail.
 7. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe wskutek podania błędnych informacji przez płatnika lub Uczestnika w formularzu zamówienia, dostępnego na Stronie Internetowej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia możliwości zakupu biletu w przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc.
 9. Dokumenty księgowe, w tym m. in. rachunki i faktury, będą wystawiane na podstawie danych zawartych w formularzu zamówienia i przesłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Koszty dodatkowe, takie jak transport czy zakwaterowanie, nie są objęte ceną biletu i obciążają Uczestnika.

§ 5. Zwroty i reklamacje

 1. Nabywane bilety są bezzwrotne, jednakże istnieje możliwość ich przekazania na rzecz innej osoby pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Organizatora w formie dokumentowej albo pisemnej.
 2. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu biletu na Konferencję, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach prawa.
 3. Reklamacje związane z Konferencją powinny być składane drogą elektroniczną w wiadomości e-mail na adres Organizatora wskazany na Stronie Internetowej w terminie 14 dni od dnia zrealizowania usługi przez Organizatora lub zakończenia Konferencji, przy czym Organizator zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, podstawę reklamacji i opis okoliczności, dowody na poparcie reklamacji oraz wskazać roszczenia w razie uznania reklamacji. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletu na Konferencję, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu biletu. Reklamacja powinna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego.

§ 6. Rejestracja przebiegu Konferencji

 1. Organizator zachowuje prawo do rejestracji przebiegu Konferencji w postaci materiałów fotograficznych i filmowych przez podmiot działający na zlecenie Organizatora.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża nieodpłatną, dobrowolną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na utrwalenie w dowolnej ilości i dowolnym sposobem (m. in. zdjęcia fotograficzne, nagrania wideo), rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie (w tym udostępnienie) swojego wizerunku w zakresie dowolnego celu (m. in. statutowych, promocyjnych oraz komercyjnych) zgodnego z obowiązującym prawem i w miejscach wybranych przez organizatora (m.in. w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora).
 3. Zakazuje się dokumentacji w postaci filmowania, fotografowania i nagrywania Konferencji bez zgody Organizatora. Organizator nie odpowiada za działania osób trzecich, które utrwaliły wizerunek Uczestnika bez zgody Organizatora.
 4. Uczestnik zgadza się na publikację nazwy firmy oraz zajmowanego stanowiska na Stronie Internetowej Konferencji i innych oficjalnych kanałach Organizatora.

§ 7. Prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów oraz innych postanowień związanych z przebiegiem Konferencji. Podczas udziału w Konferencji należy stosować się do uwag i zaleceń Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.
 2. W przypadku wydawania przez Organizatora identyfikatorów na podstawie okazania ważnego biletu, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora na terenie Konferencji do momentu zakończenia Konferencji.
 3. Organizator zachowuje prawo do weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz ewentualnego wykluczenia Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego obowiązujących postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 4. Wstęp na Konferencję osoby niepełnoletniej jest możliwy, jednakże pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Uczestnika okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Uczestnika. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
 5. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Konferencji wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, Organizator lub jego pracownicy oraz inne osoby przez niego upoważnione mają prawo do sprawdzenia odzieży oraz przedmiotów wnoszonych przez Uczestnika na teren Konferencji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konferencji w przypadku nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w tym nagminnie naruszającą przyjętą zwyczajowo kulturę osobistą (m. in. wysławianie się w sposób wulgarny, zachowanie agresywne, uczestnictwo w Konferencji pod wpływem środków odurzających).
 7. Zabrania się wnoszenia na Konferencję przedmiotów i substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 8. Na terenie Konferencji obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

§ 8. Zmiany w organizacji Konferencji lub uczestnictwie w Konferencji

 1. W przypadku odwołania, przeniesienia daty lub miejsca Konferencji, a także poszczególnych prelekcji z przyczyn od Organizatora niezależnych, Uczestnikowi nie przysługują roszczenia wobec Organizatora.
 2. Organizator, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, ma prawo do zmiany osoby Prelegenta, co w razie wątpliwości nie będzie uznane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
 3. Uczestnik ma prawo wskazać zastępcę w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji na skutek okoliczności niezależnych od Uczestnika, z zastrzeżeniem akceptacji postanowień Regulaminu przez zastępcę Uczestnika.

§ 9. Inne postanowienia dotyczące Konferencji

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone, pozostawione lub skradzione przedmioty należące do Uczestnika na terenie Konferencji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestnika lub na szkodę Uczestnika, w tym szkody zdrowotne Uczestnika, wynikające m. in. z nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu oraz obowiązujących na terenie Konferencji przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora, a także zdarzeń losowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sporów między Organizatorem a Uczestnikiem, wynikających z niniejszego Regulaminu lub innych norm obowiązujących Uczestnika, obie strony podejmują się poczynić starania w celu polubownego rozwiązania sporu. Jeśli jednak polubowny sposób rozwiązania sporu nie rozwiąże sporu, wszelkie spory będą rozpatrywane przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora.
 2. Wszelkie kontakty oraz wymiana informacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który wypełnił formularz zamówienia, odbywać się będzie za pomocą danych kontaktowych umieszczonych na Stronie Internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2023.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu według jego jednostronnej swobodnej woli. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie uprzednio poinformowany drogą elektroniczną, w szczególności poprzez komunikat na Stronie Internetowej lub w wiadomości e-mail wysłanej dla Uczestnika. Uczestnik zachowuje prawo do braku akceptacji Regulaminu, co będzie wiązać się z odstąpieniem od niniejszego Regulaminu i zwrotem wpłaconej kwoty za bilet na Konferencję.

Klauzula informacyjna dla Uczestnika Konferencji we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 7INFINITY.PL SP. Z O. O., z siedzibą w Częstochowie; W sprawie danych prosimy o kontakt listownie na adres siedziby Organizatora bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: dominika@vsprint.pl
 2. Organizator Konferencji zobowiązuje się̨ do zachować należyte przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konferencji środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę̨ danych zgodnie z normami zawartymi w RODO, ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa polskiego.
 3. Dodatkowo, odbiorcami danych mogą być współpracownicy oraz osoby trzecie działające na zlecenie Organizatora w ramach organizacji i przeprowadzenia Konferencji:
 4. na etapie zapłaty za bilet odbiorcą będą, za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, udostepniającego wybrane na platformie PayU formy płatności;
 5. na etapie trwania warsztatów Konferencji będzie rejestrowany wizerunek w formie fotografii i materiałów wideo przez podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Organizatora;
 6. współpracownicy i osoby trzecie związane z Organizatorem umową o usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe.
 7. Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu:
 8. związanym z zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji, w tym regulaminem i Polityką Prywatności jest zamieszczona w formularzu zamówienia;
 9. zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 10. prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, które mogą obejmować m.in.: ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, prowadzenie działań związanych z archiwizacją danych przez 7INFINITY.PL sp. z o.o., a także działania analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki 7INFINITY.PL sp. z o.o. (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 12. Dane przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konferencji będą przetwarzane przez czas trwania Konferencji. Ponadto, dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń (m. in. odpowiedzialnością za szkody) będą przetwarzane maksymalnie przez okres 6 lat od zrealizowania Umowy, chyba, że przepisy prawa będą przewidywać dłuższy okres dochodzenia roszczeń. Dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, chyba że przepisy prawa będą nakładać na 7INFINITY.PL sp. z o.o. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych przez dłuższy okres. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania udzielonej zgody w tym celu.
 13. Zachowuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: dominika@vsprint.pl.
 14. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 15. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie związanym z organizacją Konferencji i innych celach wyżej wskazanych, z wyjątkiem celów marketingowych, a w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

Allegro

Allegro ADS

Allegro Full Service

Audyt konta

Strategia z Audytem konta

Szkolenie Allegro w Twojej firmie

Pakiet wsparcia dla Sprzedających

Flexi service

eMag

eMAG ADS

eMag Full Service

Strategia z Audytem konta

Szkolenie online eMAG

Szkolenie stacjonarne eMAG

Amazon

Szkolenie Kurs Online

Strategia z Audytem konta

Amazon ADS

Amazon Full Service

Szkolenie stacjonarne Amazon

Kaufland

PIGU

cDiscount