Zwiększ Swoje Zyski na Allegro - SPRAWDŹ

Regulamin – Pakietu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych w postaci płatnego pakietu wspar-cia zwanego dalej Pakietem
2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne jest: firma Olimp Marketplace sp. z. o. o., wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej jako: Olimp Market-place sp. z. o. o. z siedzibą w Częstochowie (42-217), ul. Karola Szymanowskiego 3A/12, NIP: 5732936896 (zwany dalej „Usługodawcą”).
3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
1) poczty e-mail: hello@olimpmarketplace.com
4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 25.05.2023
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1. Pakiet zawiera różne elementy zależnie od wykupionego przez subskrybenta progu.
2. Za pośrednictwem Pakietu Usługodawca świadczy usług płatne to jest:
1) sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich artykułów i nagrań Usługodawcy; sprzedaż czasowe-go i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy;
2) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
3) przynależność do zamkniętej społeczności na platformie Discord
3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
2) przeglądarkę internetową,
3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupu za pośrednictwem strony inter-netowej,
4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na stronie.
2. Na serwerze zamkniętej społęczności obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Sklep internetowy]

1. [Składanie zamówień]:
1) Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy MailingR
2) Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
3) Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
4) Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anu-luje.
5) Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowa-niu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, przy czym newsletter rozsyłany jest co drugi czwartek .
6) Usługodawca realizuje zamówienie poprzez wysłanie treści na adres e-mail podany przez Zamawia-jącego.
2. [Strefa premium]:
1) Usługodawca oferuje użytkownikom dostęp do strefy premium w trzech opcjach zawartości pakie-tu.
2) Subskrypcja odnawialna dostępna jest w okresie miesięcznym. Subskrypcja odnawia się po upływie wybranego okresu, chyba że przed upływem tego okresu zrezygnujesz z subskrypcji.
3) Niezależnie od opcji opłata za dostęp do strefy premium pobierana jest z góry. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego okresu subskrypcji.
4) Płatność subskrypcji odnawialnej następuje w sposób automatyczny, poprzez obciążenie karty płat-niczej użytkownika określoną w zamówieniu kwotą.
3. [Dokonywanie płatności]
1) Usługodawca umożliwia zapłatę za pośrednictwem operatora płatności internetowych
2) Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
4. [Dostawa/Odbiór towaru]
1) Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2) W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.
5. [Pozostałe informacje]
1) W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
2) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) poda-łeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (b) nie opłaciłeś za-mówienia w terminie.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

1. Postanowienia art. 5 – 7 poniżej, mają zastosowanie względem konsumentów oraz podmiotów korzy-stających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca względem osób i podmiotów innych niż w ust. 1 powyżej, ponosi odpowiedzialność z ty-tułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących konsumentom, sko-rzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wy-konywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Art. 6 [Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu towarów lub usług jako konsument, przysługuje prawo do odstą-pienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru te-lefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępu-jesz od umowy.
3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pi-smo.
4. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci-my Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płat-ność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub do-starczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.
5. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostar-czenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobo-wiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwraca-nych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwier-dzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 7 [Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową]

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową ist-niejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przy-datności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby dzia-łające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Do-mniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfro-wej, istniał w chwili ich dostarczenia.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową mia-ły być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
5. Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:
a. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla sie-bie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
6. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
a. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
b. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może doko-nać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
c. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
d. Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
i. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
ii. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
iii. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował do-prowadzić towar do zgodności z umową;
iv. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany to-waru,
v. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
e. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
7. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
a. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowa-dzenia do ich zgodności z umową.
b. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nie-możliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
c. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadcze-nie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
i. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemoż-liwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
ii. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umo-wą,
iii. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
iv. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uza-sadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z pra-wa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
v. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
d. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistot-ny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

Art. 8 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej z Pakietu, które uiściły za niego opłatę subskrypcyjną.
2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące pakietu i świadczonych przez nas usług możecie kierować na adres: sylwia@olimpmarketplace.com
3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązany jesteś podać:
a. dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
b. dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli zidentyfi-kować transakcję,
c. powód reklamacji
d. Twoje żądania
4. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś po-dać:
a. dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
b. opis powodów reklamacji,
c. Twoje żądania, propozycje i wnioski.
5. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
6. Postanowienia szczególne względem konsumentów:
a. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedo-godności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
b. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca od-biera od konsumenta towar na swój koszt.
c. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Usługo-dawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
d. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
e. Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
f. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
g. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kon-sument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 12 [Rozwiązywanie sporów]

1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgło-szenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie po-zbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

Art. 13 [Ochrona danych osobowych]

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności.

Art. 14 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]
wzór oświadczenia:
[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
● Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
● Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
● Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
● Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
● Adres konsumenta(-ów)
● Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
● Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Allegro

Allegro ADS

Allegro Full Service

Audyt konta

Strategia z Audytem konta

Szkolenie Allegro w Twojej firmie

Pakiet wsparcia dla Sprzedających

Flexi service

eMag

eMAG ADS

eMag Full Service

Strategia z Audytem konta

Szkolenie online eMAG

Szkolenie stacjonarne eMAG

Amazon

Szkolenie Kurs Online

Strategia z Audytem konta

Amazon ADS

Amazon Full Service

Szkolenie stacjonarne Amazon

Kaufland

PIGU

cDiscount