Zwiększ Swoje Zyski na Allegro - SPRAWDŹ

Polityka prywatności

i plików cookies

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu https://vsprint.pl/ (dalej jako: Serwis).
 • Właścicielem serwisu internetowego oraz Administratorem danych osobowych, przetwarzanych za pomocą Serwisu jest Paweł Mielczarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „7INFINITY.PL SP. Z O. O. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Karola Szymanowskiego 3A lok. 12, 42-217 Częstochowa, NIP: 5732928023, REGON 389585097 (dalej jako: Administrator).

Administrator przetwarzając dane osobowe Klientów dba, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa oraz o ich należyte zabezpieczenie przed dostępem osób nie upoważnionych, stosowanie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz cele ich zbierania

1. Administrator przetwarza dane osobowe klientów Sklepu, którzy dokonują czynności prawnych za
pośrednictwem Serwisu, a w szczególności nabywających usługi oraz produkty oferowane przez
Administratora. W szczególności przetwarzanie danych osobowych klientów Sklepu odbywa się w
następujących celach
a) W celu umożliwienia klientowi zawarcia umowy o prowadzenie Panelu Klienta w Serwisie oraz
zrealizowania warunków niniejszej umowy – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta: imię,
nazwisko, adres korespondencyjny (dostawy jeśli będzie inny nic korespondencyjny), adres e-mail,
numer telefonu, firmę przedsiębiorcy, numer NIP.
b) W celu umożliwienia klientowi składania zamówień oraz dokonywania zakupów usług oraz towarów
oferowanych za pośrednictwem Serwisu – przetwarzać będziemy następujące dane: imię, nazwisko,
adres korespondencyjny (dostawy jeśli będzie inny niż korespondencyjny), adres e-mail, numer
telefonu, firmę przedsiębiorcy, numer NIP.
c) W celu korzystania z usługi formularza kontaktowego udostępnionego za pośrednictwem Serwisu
przez Administratora – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta: imię, adres e-mail, inne
informacje wskazane w treści przesłanego zapytania.
d) W celu wypełnienia obowiązków podatkowych, w postaci konieczności przechowywania dokumentacji
sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Serwisu – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta –
imię i nazwisko, adres zamieszkania, firma przedsiębiorcy, numer NIP.
e) W celu archiwizacji (zapewnienia możliwości dowodowych) w tym ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzać będziemy następujące dane Klienta – imię i
nazwisko, adres zamieszkania, historia zamówień, dowód dokonania wpłaty, firma przedsiębiorcy,
numer NIP.
2. Podczas korzystania ze Serwisu, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania

 1. Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe tylko w sytuacji posiadania ważnej podstawy prawnej. W związku z czym Administrator zawsze dokłada wszelkich starań w celu zdobycia takiej podstawy prawnej i nie przetwarza danych osobowych, jeśli nie ma do tego prawa.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych wyżej danych jest:
 3. Podjęcie działań niezbędnych przed zawarciem mowy oraz w celu realizacji zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe osobowych przetwarzane będą do momentu realizacji umowy zawartej z Administratorem – dotyczy § 2 ust. 1 lit. a) – d) niniejszej Polityki prywatności.
 4. Zgoda Klientów na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy § 2 ust. 1 lit. e) niniejszej Polityki prywatności.
 5. Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – dotyczy § 2 ust. 1 lit. f) niniejszej Polityki prywatności.
 6. Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. g) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – dotyczy § 2 ust. 1 lit. f) niniejszej Polityki prywatności.

4. Komu będziemy przekazywać dane osobowe Klientów

 1. Dane osobowe Klientów możemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz prowadzenia Serwisu np. firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie świadczącej usługi księgowe oraz firmie świadczącej usługi płatnicze (w przypadku płatności za zamówione produkty za pomocą karty płatniczej). Przekazanie danych osobowych do tych podmiotów odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zapewniającej bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.
 2. Ponadto dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa np. urzędy skarbowe, lub też inne podmioty jeżeli są uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Wówczas udostępnienia danych nastąpi na podstawie żądania tych podmiotów, skierowanego do Administratora.
 3. Innym podmiotom dane osobowe Klientów, mogą zostać udostępnione przez Administratora wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Klienta.

5. Uprawnienia Klientów w stosunku do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych

 1. Klientom przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych:
 2. Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – podstawa prawna art. 15 RODO;
 3. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – podstawa prawna art. 16 RODO;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych – podstawa prawna art. 17 RODO;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 18 RODO;
 6. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO;
 7. Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody lub w związku z realizacją umowy oraz we własnym systemie informatycznym – podstawa prawna art. 20 RODO;
 8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: poczta@vsprint.pl. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO;
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Klient uważa, iż Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – podstawa prawna art. 77 RODO.
 10. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z żądaniem realizacji dowolnego spośród wskazanych wyżej uprawnień, Administrator spełnia żądanie Klienta albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 11. Klient w każdej chwili może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W ramach korzystania z naszego Serwisu, dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Pliki Cookie

 1. Korzystając z naszego Serwisu zbieramy również w sposób zautomatyzowany pliki cookies. Pliki cookies pozwalają nam identyfikować urządzenie użytkownika końcowego, za pomocą którego użytkownik ten wchodzi na stronę naszego Serwis, dzięki czemu posiadamy wiedzę o ilości wejść na stronę naszego Serwisu oraz poziomu zainteresowania naszymi produktami.
 2. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Co ważne, za pomocą plików cookies nie zbieramy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej. A także nie możliwe jest przedostanie się za pomocą plików cookies do urządzenia użytkownika jakichkolwiek wirusów, czy też niechcianego oprogramowania.
 3. Mechanizm cookies odpowiada za:
  1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Usługobiorcy, dzięki czemu Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  3. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.
 4. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Twórcę
 5. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Usługobiorcy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.
 7. Bardzo często, dostępne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jednakże stosowane przez użytkowników przeglądarki internetowe pozwalają na zmianą ustawień w taki sposób, aby nie możliwe było ich zapisywanie na urządzeniu końcowym. W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisywanie tych plików, uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Poniżej Administrator udostępnia informacje w zakresie sposoby wprowadzenia zmian w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych w celu zablokowania plików cookies:
 9. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek;
 10. Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies;
 11. Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy;
 12. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
 13. Opera – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html;
 14. Safari – http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.

8. Stosowane środki bezpieczeństwa

 1. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych W tym celu Serwis został zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.
 2. W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług do realizacji których zewnętrzne podmioty będą przetwarzać dane osobowe Klientów, Administrator, będzie wymagał zapewnienia prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.
 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

 9. Kontakt z Administratorem

W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez nasz Serwis możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@vsprint.pl, w pozostałych sprawach możesz kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@vsprint.pl.

10. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klientów Serwisu jest zawsze dobrowolne. Jednakże w sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu realizacji zawartej umowy (umowa panelu klienta lub umowa sprzedaży), nie podanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy (rejestracji panelu klienta w Serwisie, złożenie zamówienia i dokonanie zakupów za pośrednictwem Serwisu).

11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Klienci zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na stronie Serwisu na 7 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta nowego brzmienia Polityki Prywatności.
 2. Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 23.02.2022 roku.

Allegro

Allegro ADS

Allegro Full Service

Audyt konta

Strategia z Audytem konta

Szkolenie Allegro w Twojej firmie

Pakiet wsparcia dla Sprzedających

Flexi service

eMag

eMAG ADS

eMag Full Service

Strategia z Audytem konta

Szkolenie online eMAG

Szkolenie stacjonarne eMAG

Amazon

Szkolenie Kurs Online

Strategia z Audytem konta

Amazon ADS

Amazon Full Service

Szkolenie stacjonarne Amazon

Kaufland

PIGU

cDiscount